Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Modriči

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

SLUŽBENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE

Broj 37, Banja Luka 2012. godine

 

ZAKON

O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE

 

Sjedište i područje osnovnih sudova

Član 26.

(1) Osnovni sudovi su:

i) Osnovni sud u Modriči za područje opština Modriča, Vukosavlje, Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar.

 

Stvarna nadležnost

Član 30.

Osnovni sud nadležan je da u prvom stepenu sudi:

a) u krivičnim predmetima:

1)  za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna - novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,

2)  za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda,

3) za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,

4) za bilo koji krivični postupak protiv maloljetnika,

5) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,

6) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno,

7) da odlučuje o birsanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,

8) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

b) u građanaskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

1) u svim građanskim sporovima,

2) u vanparničnom postupku.

v) u prekršajnim predmetima:

1) u svim prekršajnim predmetima,

2) o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka;

g) u drugim predmetima:

1) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

2) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;

3) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;

4) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

5) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud;

6) da vrši poslove upisa registracije udruženja građana;

7) da vrši druge poslove određene zakonom. 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh