• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Modriči

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Osnovni sud u Modriči je nadležan za područje opština Modriča i Vukosavlje.

  Osnovni sud nadležan je da u prvom stepenu sudi:

  a) u krivičnim predmetima:

  1)  za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna - novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,

  2)  za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda,

  3) za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,

  4) za bilo koji krivični postupak protiv maloljetnika,

  5) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,

  6) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno,

  7) da odlučuje o birsanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,

  8) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

  b) u građanaskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

  1) u svim građanskim sporovima,

  2) u vanparničnom postupku.

  v) u prekršajnim predmetima:

  1) u svim prekršajnim predmetima,

  2) o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka;

  g) u drugim predmetima:

  1) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

  2) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;

  3) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

  d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;

  4) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

  5) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud;

  6) da vrši poslove upisa registracije udruženja građana;

  7) da vrši druge poslove određene zakonom. 

  1132 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1