Početna stranica Portala pravosuđa BiH



Osnovni sud u Modriči

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

Sudske takse se plaćaju po odredbama Zakona o sudskim taksama i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

Zakonom o sudskim taksama uređuje se način plaćanja sudske takse, postupak i uslovi oslobađanja plaćanja takse, način utvrđivanja vrijednosti sudskog spora, postupak za naplatu neplaćene takse i druga pitanja koja se odnose na takse.

Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje utvrđeni su u Taksenoj tarifi, koja je sastavni dio Zakona o sudskim taksama.

Takse propisane Zakonom o sudskim taksama plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u sudskom postupku, za koji je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse.

Za podnesak i zapisnike koji zamjenjuju podnesak, taksu je dužno platiti lice koje podnosi podnesak i lice na čiji se zahtjev sastavlja zapisnik.

Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko sudskim poravnanjem nije drugačije ugovoreno.

Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, taksu je dužan platiti podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrentu postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

Kada su u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama taksu dužna da plate dva ili više lica zajedno, njihova obaveza je solidarna.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh